Wij verwerken de volgende persoonsgegevens 

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Tijdens coaching gesprekken kunt u bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens met ons delen. Deze gegevens kunnen worden vastgelegd ten behoeve van de door u gecontracteerde dienstverlening. Deze rapportages zullen uitsluitend met u worden gedeeld; ze worden uiterlijk 12 maanden na beëindiging van de gecontracteerde dienstverlening vernietigd.
Onze website is niet bestemd voor bezoekers jonger dan zestien jaar. Indien u als ouder het vermoeden heeft dat uw zoon of dochter zonder uw toestemming persoonsgegevens heeft gedeeld, kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen dit voor u verifiëren en zonodig de onrechtmatig ter beschikking gestelde persoonsgegevens verwijderen.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

 • Facturering en plaatsen van bestellingen
 • Onderhouden van professionele contacten
 • Contact opnemen in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening
 • Contact opnemen in het kader van de uitvoering van dienstverlening aan ons
 • Informatieverstrekking over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het af (laten) leveren van goederen en diensten
 • Het beschermen van onze dienstverlening tegen (digitale) aanvallen
 • Het verwerken van persoonsgegevens in geval van een wettelijke verplichting

Geautomatiseerde besluitvorming

In het geval van geautomatiseerde besluitvorming betreft het besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zònder dat daar een mens aan te pas komt. CoachYou2 maakt alleen gebruik van geautomatiseerde systemen om aanvallen op haar dienstverlening tegen te gaan. CoachYou2 neemt géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die aanzienlijke gevolgen voor personen kunnen hebben.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden bewaard zolang de dienstverlening loopt.
IP-adressen worden zolang de dienstverlening loopt bewaard.
Persoonsgegevens m.b.t. coaching worden bewaard zolang de cliëntrelatie bestaat. Na beëindiging van de relatie worden de gegevens op verzoek van cliënt nog maximaal 12 kalendermaanden bewaard alvorens ze worden verwijderd.
Indien van toepassing gelden hier de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

CoachYou2 verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, anders dan om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken
Cookies die we hanteren op coachyou2.nl zijn:

 • Functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zo wordt er op coachyou2.nl gebruikgemaakt van cookies om in te kunnen loggen en te reageren.
 • Analyticscookies. Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Indien u uw gegevens wilt opvragen, corrigeren of laten verwijderen kunt u een e-mail sturen naar danielle@coachyou2.nl of een brief naar ons postadres. Om uw verzoek op rechtmatigheid te beoordelen, vragen wij een kopie van uw geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, de machine readable zone (MRZ – de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. We zullen uw verzoek zo spoedig mogelijk edoch binnen vier weken in behandeling nemen. De kopie van uw identiteitsbewijs zal na behandeling van uw verzoek worden vernietigd.

CoachYou2 wijst erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via onderstaande link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

CoachYou2 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan waaronder

 • Toegang tot persoonsgegevens is voorbehouden aan geautoriseerde personen.
 • Het behouden van een zwarte en witte lijst die door de firewall wordt gebruikt om aanvallen op onze servers tegen te gaan.
 • Backups worden gemaakt van de servers om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen.
 • Gegevens die niet noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening en/of vanwege wettelijke bepalingen, worden vernietigd.
 • Afgedankte apparatuur wordt zorgvuldig ontdaan van alle gegevens alvorens deze wordt afgevoerd.
 • De administratie van CoachYou2 is niet bereikbaar vanaf het Internet.

Voor vragen neem contact met me op

Laatst bijgewerkt op: 24 mei 2018